Privacybeleid & Website Disclaimer bsantegoeds.nl

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. bsantegoeds.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dmv het opstellen van een verwerkingsovereenkomst;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 •  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; en uitsluitend vergezeld van een sub verwerkingsovereenkomt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als bsantegoeds.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Contactgegevens

Brigitta Santegoeds
Huskensweg 17b
6412 SB Heerlen

info@bsantegoeds.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

B. Santegoeds verwerkt persoonsgegevens om haar diensten en producten te kunnen maken en vervolgens te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op in een klantenbestand voor de financiële administratieve afhandeling – voor de communicatie rondom de opdracht – voor de uitvoering van de verstrekte opdracht, herhaalopdrachten en voor administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan B. Santegoeds de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam – Tussenvoegsel – Achternaam – Bedrijfsnaam -Postadres –Telefoonnummer – E-mailadres – BTW -nummer -bankrekeningnummer(s) -kamer van koophandelnummer  – Bedrijfslogo – kleurnummers – website adres -email adres – klant- of leveranciersnummer.

Uw persoonsgegevens worden door B. Santegoeds opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om bovenstaande doelen te realiseren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, en/of geïnteresseerde (klantrelatie)

Persoonsgegevens van prospect, en/of geïnteresseerde klant worden door B. Santegoeds verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven online of offline en/of gerichte contacten.
 • Bij al onze online nieuwsbrieven wordt de mogelijkheid geboden zich direct af te melden indien informatieverstrekking niet gewenst is.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op  LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan B. Santegoeds de volgende persoonsgegevens van u vragen: Bedrijfsnaam – Voornaam – Tussenvoegsel – Achternaam -Telefoonnummer – E-mailadres – Postadres.

Uw persoonsgegevens worden door B. Santegoeds opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde klant.

Verstrekking aan derden

Wij respecteren uw privacy en zorgen er voor dat de bedrijfs- en persoonlijke gegevens die wij verwerken vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, het leveren van ondersteuning of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.

Cookies

Wij gebruiken alleen technische en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat via uw internetbrowser (zoals internet explorer, chrome en safari)  bij het bezoeken van onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Cookies zijn onschadelijk voor uw computer, tablet of smartphone en de bestanden die daarop staan.

Via Google Analytics hebben wij de mogelijkheid anonieme gegevens te verzamelen over het bezoekgedrag van onze eigen website / de website die wij in opdracht van onze klant hebben gemaakt en beheren en/of de emarketing opdracht die wij in opdracht van onze klant uitvoeren. Dat geeft ons bijvoorbeeld inzicht in de hoeveelheid bezoekers en op welke onderdelen wij de website kunnen verbeteren.

Wij delen de verzamelde gegevens niet met anderen.

U kunt cookies uitzetten

Door  onze website te gebruiken, accepteert u onze cookies. Wilt u geen cookies op uw computer, tablet of mobiele telefoon? In de instellingen van uw browser kunt u ze uitzetten. U kunt daar ook eerder geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wijzigen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy verklaring te wijzigen. Wij raden u dan ook aan om deze pagina regelmatig te raadplegen zodat u altijd op de hoogte bent van de meest recente versie. Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd in april 2021.

Website Disclaimer

Alle op deze site gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele fouten op deze website.

B. Santegoeds is niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina’s en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze site. Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op deze site opgenomen informatie en/of programmatuur, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor commercieel en/of zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B. Santegoeds is verboden.

De website van B. Santegoeds bevat mogelijke hyperlinks naar andere sites. B. Santegoeds is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze site. De informatie en/of programmatuur op deze site is aan verandering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor producten, inhoud van producten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Eventueel vermelde product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenare

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid en Disclaimer nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op

Studio Brigitta Santegoeds

House of Colors
Huskensweg 17b
6412 SB Heerlen